Etno udruga Sveta Jana, Gorica Svetojanska

Fizička ili privatna pravna osoba je osnivač, Udruge i organizacije civilnog društva, Kultura i umjetnost and tijelo javne vlasti više nije aktivno

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.