NATURA VIVA, Karlovac

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Javne ustanove, Zaštita okoliša i održivi razvoj and tijelo javne vlasti više nije aktivno

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.